Jumat, 20 Maret 2015

Alasan Syiah Tidak Bersedekap dalam ShalatOleh Ayatullah Jafar Subhani

Kenapa orang-orang Syi’ah shalat dengan tangan lurus (tidak bersendekap)?

Sedekap tangan kiri dengan tangan kanan di waktu shalat adalah sunnah (tidak wajib) menurut tiga dari empat mazhab Ahli Sunnah.

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, ‘Sunnah hukumnya dan tidak wajib sendekap tangan pada waktu shalat, dan sebaiknya bagi orang laki untuk mendekap punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanannya persis di bawah pusar, adapun orang perempuan sebaiknya meletakkan kedua tangan sendekap itu di atas dada.’

Ulama Mazhab Syafi’i mengatakan, ‘Baik untuk laki maupun perempuan, hukum sendekap tangan pada waktu shalat adalah sunnah (yakni, dianjurkan tapi tidak wajib), dan sebaiknya telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri persis di bawah dada dan di atas pusar serta sedikit serong ke arah kiri.’

Ulama Mazhab Hanbali mengatakan, ‘Sendekap tangan hukumnya sunnah (tidak wajib), dan sebaiknya telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri persis di bawah pusar.’

Adapun Mazhab Maliki berbeda pendapat dengan mereka, ulama Mazhab Maliki mengatakan, ‘Sunnah hukumnya bagi orang yang melakukan shalat wajib untuk membiarkan tangannya terurai atau lurus.’ Sebelum mereka pun ada sebagian fukaha yang berpendapat demikian; antara lain, Abdullah bin Zubair, Sa’id bin Musayib, Sa’id bin Jubair, Atha’, lbnu Juraih, Nakha’i, Hasan Bashri, lbnu Sirin, dan sebagainya.

Diriwayatkan pula dari Imam Auza’i bahwa seorang pelaku shalat bebas memilih antara sendekap tangan atau melepaskan tangannya begitu saja pada waktu shalat.[1]

Tapi menurut Mazhab Syi’ah Imamiyah, haram hukumnya orang yang sedang shalat untuk sendekap atau meletakkan salah satu tangannya di atas tangan yang lain, dan hal itu menurut mereka membatalkan shalat. Langka sekali di antara fukaha Syi’ah Imamiyah yang menyatakan hukum makruh untuk perbuatan itu, seperti Abu Shalah Halabi di dalam kitabnya Al­Kafi, mayoritas mereka menghukuminya sebagai haram.[2]

Cara Nabi Saw Shalat

Meskipun tiga mazhab Ahli Sunnah di atas (Hanafi, Syafi’i dan Hanbali) membolehkan sendekap tangan pada waktu shalat dan panjang-lebar mereka membahas hal ini, akan tetapi pada kenyataannya mereka tidak mempunyai bukti yang memuaskan untuk membolehkan sendekap tangan pada waktu shalat, apalagi bukti tentang kesunnahannya. Lebih dari itu, sewajamya dikatakan bahwa ada berbagai dalil yang membuktikan sebalik pendapat mereka; hadis-hadis dari dua belah pihak (Ahli Sunnah dan Syi’ah) yang menjelaskan tata cara shalat Nabi Muhammad Saw sama sekali tidak menyebutkan sendekap tangan atau letak satu tangan di atas tangan yang lain, dan tidak mungkin beliau meninggalkan satu hal yang sunnah sepanjang hidup beliau atau dalam tempo yang lama dalam hidupnya. Berikut ini kami akan membawakan contoh dari hadis-hadis tersebut, hadis dari jalur Ahli Sunnah dan hadis dari jalur Syi’ah Imamiyah, dan semua hadis itu menjelaskan cara Nabi Saw shalat tapi sedikit pun tidak menyinggung masalah sendekap tangan, apalagi perincian tata cara sendekap tangan.

Hadis Abu Humaid Sa’idi

Hadis ini telah diriwayatkan oleh para muhadis Ahli Sunnah, dan pada kesempatan ini kami menukilnya dari kitab Sunan Baihaqi, dia mengatakan, ‘Dia (Abu Humaid) menghadap ke arah para sahabat Nabi seraya berkata, ‘Akulah orang yang paling tahu di antara kalian tentang shalat Rasulullah Saw.’ mereka menanggapinya dengan pertanyaan, ‘Apa alasanmu? Padahal kamu tidak lebih dulu daripada kami menjadi sahabat beliau, tidak pula kamu lebih sering menyertai beliau.’ dia membantah, ‘Tidak seperti yang kalian katakan.’ Mereka pun melanjutkan, ‘Kalau begitu, jelaskanlah kepada kami cara Nabi shalat.’ Abu Hamid pun menjelaskan:

Rasulullah Saw setiap kali ingin berdiri hendak menunaikan shalat beliau mengangkat kedua tangan setinggi bahu lalu mengucapkan takbir, ketika seluruh anggota tubuhnya telah seimbang beliau memulai bacaan, setelah itu beliau bertakbir seraya mengangkat kedua tangan setinggi bahu, kemudian beliau ruku’ dan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut sekiranya berada pada posisi yang seimbang; tidak mengangkat kepala tinggi-tinggi dan tidak pula menundukkannya ke bawah. Setelah itu, beliau bangun dari ruku’ seraya berdiri dan mengucapkan, ‘Sami ‘allohu liman hamidah.’ Lalu beliau mengangkat kedua tangan setinggi bahu seraya mengucapkan takbir, bersujud di atas bumi dalam keadaan kedua tangan berjarak dari pinggangnya, kemudian beliau bangkit dari sujud seraya menundukkan (baca: melipat) kaki kiri dan duduk di atasnya, beliau buka jari-jari kakinya saat sujud, lalu beliau melakukan sujud kedua dengan cara yang sama, dan setelah sujud kedua beliau mengucapkan takbir dan menundukkan (baca: melipat) kaki kiri serta duduk di atasnya sehingga seluruh anggota tubuhnya sampai pada tingkat kesimbangan. Rakaat kedua shalat juga beliau lakukan dengan cara yang sama dengan rakaat pertama, dan setelah dua rakaat beliau mengucapkan takbir dalam keadaan berdiri seraya mengangkat kedua tangan setinggi bahu seperti takbir pembukaan shalat, beliau melanjutkan shalatnya demikian sampai sujud yang terakhir. Setelah itu, beliau mengucapkan salam seraya meletakkan kaki kirinya di belakang dalam keadaan warik[3]; yakni, duduk di atas kaki kiri, sementara bagian atas kaki kanan tepat berada di atas telapak kaki kiri.’

Semua ulama telah menyatakan bahwa Abu Hamid berkata yang sebenarnya, dan demikianlah Rasulullah Saw melakukan shalat.[4]

Itulah hadis dari jalur Ahli Sunnah yang menjelaskan cara Nabi Muhammad Saw shalat, dan kita telah memperhatikan maknanya. Adapun hadis dari jalur Syi’ah Imamiyah mengenai cara shalat adalah:

Hadis Hammad bin Isa

Hammad bin Isa meriwayatkan dari Imam Ja’far Shadiq as bahwa beliau bersabda, ‘Betapa tidak seyogianya seorang yang telah berumur 60 atau 70 tahun tapi tidak pernah melakukan shalat dengan syarat yang sempurna.’ Hammad melanjutkan riwayatnya, ‘Dalam hati aku merasa hina -setelah mendengar sabda Imam as-, maka aku katakan kepada beliau, ‘Semoga diriku menjadi tebusan untukmu! Ajarkanlah kepadaku shalat yang memenuhi seluruh syarat.’

Maka Abu Abdillah Imam Ja’far bin Muhammad Shadiq as menghadap ke arah kiblat dengan tubuh berdiri tegak seraya meletakkan kedua tangan di atas pahak dengan jari-jari yang rapat, beliau dekatkan kedua kaki sehingga berjarak sekitar ­tiga jari yang terbuka, seluruh jari-jari beliau menuju ke arah kiblat dan tidak pernah beliau palingkan darinya, dengan kekhusyukan yang sempuma lalu beliau mengucapkan takbir dan membaca surat Al-Hamd (Al-Fatihah) serta surat Al­ Ikhlash secara tartil. Kemudian, beliau berhenti sejenak dalam keadaan berdiri sekiranya cukup untuk sekali tarikan nafas, lalu beliau mengucapkan takbir tetap dalam keadan berdiri, setelah itu beliau ruku’ seraya meletakkan dua telapak tangan di atas tempurung kedua lutut dengan jari-jari terbuka, beliau dorong kedua lutut ke belakang sampai punggung beliau menjadi lurus, sehingga kalau saja setetes air atau minyak dituangkan ke atas punggung beliau niscaya tetesan itu tidak akan cenderung ke arah mana pun, dan itu disebabkan oleh lurusnya punggu beliau. Di dalam ruku’nya, beliau meluruskan leher dan menutup kedua matanya seraya tiga kali mengucapkan tasbih (Subhana Robbiyal ‘Adzimi wa bihamdih), kemudian beliau kembali berdiri tegak dan begitu telah berdiri tegak maka beliau mengucapkan, ‘Sami’allohu liman hamidah’. Setelah itu, tetap dalam keadaan berdiri beliau mengucapkan takbir sambil mengangkat kedua tangan sampai di hadapan muka, lalu beliau sujud seraya meletakkan kedua tangannya terlebih lulu di atas tanah sebelum kedua lutut, dan dalam sujud beliau tiga kali mengucapkan, ‘Subhana Robiyal A’la wa bihamdih.’ Di dalam sujudnya, beliau sama sekali tidak meletakkan salah satu anggota tubuhnya di atas anggota tubuh yang lain, beliau sujud dengan dela pan anggota tubuh untuk sujud: dahi, dua telapak tangan, dua tempurung lutut, dua ibu jari kaki, dan hidung (wajib hukumnya meletakkan tujuh anggota tubuh untuk sujud di atas tanah, adapun meletakkan hidung di atas tanah hukumnya adalah sunnah). Setelah itu, beliau mengangkat kepala dari sujud dan ketika sudah duduk tegak beliau mengucapkan takbir. Beliau melipat betis kaki kiri dan duduk di atasnya, ketika itu beliau meletakkan punggung (bagian atas) kaki kanan di atas telapak kaki kiri, dan beliau mengucapkan, ‘Astaghfirulloha Robbi wa atubu ilaih.’ Tetap dalam keadaan duduk beliau lalu mengucapkan takbir dan setelah itu beliau melakukan sujud yang kedua seperti sujud yang pertama, beliau mengucapkan zikir tasbih sebagaimana zikir tasbih yang beliau ucapkan pada sujud yang pertama, beliau tidak menggunakan salah satu anggota tubuhnya sebagai bantuan untuk anggota tubuh yang lain dalam menunaikan ruku’ dan sujud, dalam keadaan sujud beliau memisahkan kedua tangan dari badan seperti sayap, beliau tidak meletakkan hasta tangan di atas tanah. Dan demikianlah beliau menunaikan dua rakaat shalat.

Setelah itu beliau bersabda, ‘Hai Hammad, seperti inilah hendaknya kamu shalat, di waktu shalat jangan mempedulikan apa-apa -selain Allah Swt-, jangan memainkan tangan atau jari­jari, jangan meludah ke kanan, kiri, atau hadapanmu.’[5]

Sebagaimana tercantum di atas, kedua hadis itu dalam rangka menjelaskan cara shalat yang wajib, dan sedikit pun di dalamnya tidak terdapat singgungan mengenai sendekap tangan. Kalau saja sendekap tangan itu hukumnya sunnah dalam shalat, niscaya Imam Ja’far Shadiq as tidak mungkin meninggalkannya ketika menjelaskan cara shalat, padahal dengan praktik yang beliau lakukan beliau hendak menampilkan kepada kita cara Rasulullah Saw shalat, hal itu karena beliau mengetahui cara itu dari ayahnya Imam Muhammad Baqir as, dan Imam Baqir as juga dari ayah-ayahnya yang merupakan para imam, mereka pun dari Amirul Mukminin Ali as, dan beliau sendiri dari Rasulullah Saw. Karena itu, sendekap tangan pada waktu shalat adalah bid’ah, karena hal itu sama dengan memasukkan sesuatu yang bukan tergolong syariat ke dalam syariat.

Pelajaran Shalat Bagi Orang yang Salah Shalat

Di kalangan ulama hadis Ahli Sunnah terdapat sebuah hadis yang dikenal dengan judul hadis orang yang salah shalat (shalat secara tidak benar atau tidak sah). Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan, ‘Rasulullah Saw masuk ke dalam masjid, dan pada waktu itu ada seorang lelaki yang juga masuk ke dalam masjid seraya melakukan shalat. Kemudian dia datang menghampiri Rasulullah Saw dan mengucapkan salam kepada beliau. Rasulullah Saw membalas salamnya dan bersabda, ‘Ulangilah dan shalat lagi.’ Dia pun melakukan shalat lagi, dan setelah itu dia kembali mendatangi Rasulullah Saw, beliau bersabda kepadanya, ‘Ulangi dan shalatlah lagi.’ Hal ini terulang sampai tiga kali sehingga orang itu berkata kepada beliau, ‘Sumpah demi Allah yang mengutusmu secara benar, saya tidak tahu lebih dari yang telah saya lakukan, alangkah baiknya jika engkau mengajarkan shalat kepadaku.’

Ketika itu, beliau bersabda, ‘Kala kamu telah berdiri untuk shalat maka ucapkanlah takbir, lalu bacalah ayat Al-Qur’an yang kamu bisa, kemudian ruku’lah sekiranya tubuhmu tenang… ‘ beliau mengajarkan bagian dan syarat shalat yang lain kepadanya,[6]  tapi tidak ada sedikit pun singgungan mengenai sendekap tangan atau letak tangan kanan di atas tangan kiri. Padahal, seandainya memang benar sendekap tangan ini wajib atau sunnah muakkad (yang ditekankan) pada waktu shalat, niscaya beliau tidak akan mengabaikannya.

Pandangan Para Imam Ahli Bait as

Dari keterangan di atas, kita sama-sama telah menyadari bahwa tidak ada dalil yang membuktikan kesunnahan sendekap tangan pada waktu shalat, itulah pula sebabnya kita menyaksikan para imam Ahli Bait as menghindari perbuatan sendekap tangan pada waktu shalat, dan mereka menyebutnya sebagai tradisi kaum Majusi di hadapan raja mereka.

Muhammad bin Muslim meriwayatkan dari Imam Ja’far Shadiq as atau Imam Muhammad Baqir as seraya berkata, ‘Aku tanyakan kepada beliau, apa hukumnya orang yang meletakkan salah satu tangannya di atas tangan yang lain pada waktu shalat (bersendekap tangan)?’ beliau menjawab, ‘Perbuatan ini merup­akan sikap hormat di hadapan para raja, dan tidak seyogianya dilakukan pada waktu shalat.’

Zurarah meriwayatkan dari Imam Muhammad Baqir as bahwa beliau bersabda, ‘Hendaknya kalian memperhatikan shalat, janganlah melakukan takfir (sendekap tangan atau meletakkan salah satu tangan di atas tangan yang lain), karena kaum Majusi melakukan perbuatan ini.

Dalam sebuah sanadnya, Syaikh Shaduq meriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali as bahwa beliau bersabda, ‘Orang muslim tidak mempertemukan kedua tangannya pada waktu shalat (tidak bersendekap tangan), ketika dia berdiri di hadapan Allah Swt dia tidak akan menyerupakan dirinya dengan orang kafir (yakni orang majusi) yang bersendekap tangan di hadapan raja.’[7]

Di sini, perlu juga kami menyinggung perkataan Dr. Ali Salus setelah dia menukil berbagai pendapat dan fatwa dari fukaha Syi’ah dan Ahli Sunnah mengenai sendekap tangan, dia menggugat pihak yang mengharamkan sendekap tangan (atau letak salah satu tangan di atas tangan yang lain) pada waktu shalat seraya mengatakan, ‘Orang-orang yang mengharamkan sendekap tangan sekaligus menyebutnya sebagai faktor batalnya shalat, atau orang yang hanya mengharamkan perbuatan itu tanpa menyebutnya sebagai faktor pembatal shalat, adalah orang yang membuat perselisihan dan perpecahan di antara Muslimin atas dasar fanatisme mazhab.’[8]

Wajar sekali untuk ditanyakan kepada Dr. Ali Salus, ‘Apa salah Syi’ah bila setelah penelitian yang luas dan mendalam terhadap Al-Qur’an dan Sunnah kemudian mereka sampai kepada hasil bahwa sendekap tangan pada waktu shalat merupakan tradisi yang muncul setelah kepergian Rasulullah Saw, dan pada periode khulafa masyarakat muslim diperint­ahkan untuk melakukan hal itu?

Seandainya tuduhan semacam itu (fanatik dan biang perpecahan) dibenarkan terhadap Syi’ah, sudikah dia dan orang-­orang seperti dia menuduhkan hal yang sama kepada Imam Malik? Karena menurut Imam Malik, secara mutlak atau hanya pada waktu shalat wajib makruh hukumnya seseorang untuk bersendekap tangan. Dengan demikian, sudikah Dr. Ali Salus dan orang-orang seperti dia menyebut imam di Darul Hijrah ini (Imam Malik) sebagai seorang fanatik mazhab dan biang perpecahan?

Sebaliknya, apa bukti dia (Dr. Ali Salus) dan orang-orang seperti dia menganggap perbuatan sendekap tangan pada waktu shalat bukan sebagai tanda fanatisme mazhab dan kecenderungan terhadap perselisihan di tengah kaum Muslimin?

Silahkan Anda sendiri yang menghakiminya.

[1] Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Khomsah, hal. 11 O; Dr. Abdulhamid, Risalatun Mukhtashoroh Al-Sasdl, hal. 5.
[2] Muhammad Hasan Najafi, Jawahir Al-Kalam.jld. 11, hal. 15-16.
[3] Tawarroka berarti seseorang sedang duduk di atas kaki kirinya, sementara punggung (bagian atas) kaki kanannya tepat berada di atas telapak kaki kirinya.
[4] Sunan Al-Baihaqi, jld. 2, hal. 72, 73, 101, 102; Sunan Abi Dawud, jld. 1, hal. 194, bab pembukaan shalat, hadis no. 730-736; Sunan Al-Tirmidzi, jld. 2, hal. 98, bah ciri-ciri shalat.
[5] Syaikh Hur Amili, Wasa’il Al-Syi’ah, jld. 4, bab I dari bab-bab tentang amalan-amalan shalat, hadis no. 1, bab 17, hadis no. 1 clan 2.
[6] Shohih Al-Bukhori, jld. 1, hal. 189, no. 793; Shohih Muslim, jld. 2, hal. 11.
[7] Syaik.h Hur Amili, Wasa’il Al-Syi’ah, jld. 4, bab 15 dari bab-bab tentang faktor pembatal shalat, hadis no. 1, 2 dan 7.
[8] Fiqh Al-Syi’ah Al-Imamiyah wa Mawadhi’u Al-Khilaf Bainahu wa Baina Al-Madzahib Al-Arba’ah, hal. 183.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar